Warto wiedzieć

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Wierzyciel zobowiązany jest dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz wypełniony wniosek egzekucyjny

___________

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik,
z zastrzeżeniem wyjątków w ustawach

Dojazd do nas :

Witamy w naszej kancelarii

____________________________________________________________________

Komornik Sądowy jest zobowiązany :

1) wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
2) wykonywać inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzać protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Nasza kancelaria dla realizacji powyższych zobowiązań używa elektronicznych narzędzi:

EPU Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd, pobieranie elektronicznych wniosków i nakazów.
EKWElektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia dostęp elektroniczny do księgi wieczystej, wyszukiwania nieruchomości będących własnością
dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych.

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Sprawdzanie czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą.
OGNIVO 2.0 – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.
CEPiK 2.0 – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną samochodów zarejestrowanych na dłużnika.
ZUS PUE– możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i zajęć świadczeń emerytalnych.