Warto wiedzieć

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Wierzyciel zobowiązany jest dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz wypełniony wniosek egzekucyjny

___________

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik,
z zastrzeżeniem wyjątków w ustawach

Dojazd do nas :

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00175720/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Dawid Przybylak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17 marca 2021r. o godz. 14:30 w sali nr 59 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 109/2584 części w nieruchomości-hali garażowej i pomieszczenia technicznego położonego w Szczecinie przy ulicy Kazimierza Królewicza nr 2F, 2G o powierzchni łącznej 788,92m2, w tym prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego
oraz komórki lokatorskiej o łącznej powierzchni 20,66m2 oznaczonych numerem 18, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00175720/2 należącego do dłużnika: Marcin Przybojewski Suma oszacowania wynosi 32 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 290,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 1428 6675 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu należności na rachunek organu egzekucyjnego).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać ww. nieruchomość lub po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oglądania ww. nieruchomości wyznaczono na dzień 15  marca 2021 roku od godz.10:00 do godz.10:20 po uprzednim kontakcie z Komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.