Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Kancelarii :

W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, informuję:

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a RODO) :

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Dawid Przybylak prowadzący kancelarię przy ul. Jagiellońska 89/5   70-437  Szczecin Telefon 91 431 05 89 mail: szczecin.przybylak@komornik.pl

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO) :

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński.  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii ul. Jagiellońska 89/5   70-437  Szczecin oraz poprzez adres e-mail: iod.szczecin.003@komornikid.pl.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO) :

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

IV.  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO) :

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f RODO) :

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. *
*  konieczne jest zweryfikowanie czy dane osobowe przetwarzane w kancelarii są transferowane poza
Europejski Obszar Gospodarczy

VI. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a RODO)
Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne – nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji.

VII.  Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO) :

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

VIII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO) :

IX. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO)
Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.